Dziś jest :  niedziela, 23 stycznia 2022 r. 03:37   Imieniny :  Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa842 301 ogłoszeń
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » dolnośląskie » KARKONOSKI » KOWARY » św. Anny
 KOWARY - działka na sprzedaż 893 m2    
  Cena: 67 000 PLN
    Dodano: 2022-01-04  (ID oferty: 15176937)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  dolnośląskie
 Powiat  KARKONOSKI
 Miejscowość  KOWARY
 Ulica  św. Anny

 Informacje
 Powierzchnia  893 m2
 Cena  67 000 PLN  
 Cena za m2  75 PLN/m2

 Opis
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Miejskiej Kowary położonych w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej i ul. Świętej Anny.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1372 ze zm. ), art. 35, 37 ust.1, art. 38, art i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje:

§1

1.Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 45/2 ( obręb 0002 ) położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami gruntu numer 263/1, 263/2 i 263/3 ( obręb 0003 ) położonych w Kowarach przy ul. Świętej Anny, opisanych w załączniku nr 3, nr 5 i nr 7 do niniejszego Zarządzenia.§2

Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2213).§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kowary, dnia 03.01.2022 r.Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.1.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 03 stycznia 2022 r.OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 263/1 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0893 ha położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny który odbędzie się w dniu 2022 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10.11.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w,Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 12.11.2021 r. do 03.12.2021r.Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050. 1.2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.01.2022r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.01.2022r. do 03.02.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 263/1 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0893 ha położona w Kowarach przy ul. Świętej Anny.2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona między ulicami Św. Anny i Kalinową w okolicy zabudowy szeregowej jednorodzinnej ( ul. Kalinowa) i wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy ( ul. Św. Anny ). Kształt działki zbliżony do pięciokąta. Od północnego – wschodu działka graniczy z szeregową zabudową garażową, od północnego- wschodu z ul. Leśną i Św. Anny, od południowego – wschodu z niezabudowaną nowo-powstałą działką nr 263/2 i od południowego – zachodu z ul. Kalinową Działka częściowo wypłaszczona ze skarpą na obrzeżu o wysokości około 4 m od strony ulic Leśnej i Św. Anny oraz skarpą od strony ul. Kalinowej wchodzącą łukiem na teren działki o wysokości od 0,0 do około 2 m. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i samosiejkami. Działka położona w strefie pośredniej Kowar na obrzeżu osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego w niewielkiej odległości od Śródmieścia. Działka posiada dostęp do uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum edycja 2020 przyjętym Uchwałą nr XXXV/222/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25.02.2021r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny zabudowy mieszkalno- usługowej.5.Forma sprzedaży:

na własność6.Cena wywoławcza : 67.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).7.Wysokość wadium 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 04.01.2022r. do dnia 03.02.2022r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2022r. o godz.11:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Kowary, dnia 03.01.2022 r.Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 0050.1.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 03 stycznia 2022 r.OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 263/2 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0814 ha położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny który odbędzie się w dniu 03 marca 2022 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10.11.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w, Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 12.11.2021 r. do 03.12.2021r.Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.1. 2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.01.2022r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.01.2022r. do 03.02.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 263/2 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0814 ha położona w Kowarach przy ul. Świętej Anny.2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona między ulicą Św. Anny i Kalinową w okolicy zabudowy szeregowej jednorodzinnej ( ul. Kalinowa ) i wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy ( ul. Św. Anny ). Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Od północnego- zachodu działka graniczy z niezabudowaną działką 263/1, od północnego- wschodu z ul. Św. Anny, od południowego-wschodu z niezabudowaną nowo-powstałą działką 263/3 i od południowego- zachodu z ul. Kalinową. Działka w części środkowej wypłaszczona ze skarpą na obrzeżu o wysokości od około 4 m do 2 m od strony Św. Anny oraz skarpą od strony ul. Kalinowej o wysokości około 2m. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i na obrzeżu samosiejkami. Działka położona w strefie pośredniej miasta na obrzeżu osiedla jednorodzinnego i wielorodzinnego. Działka posiada dostęp do uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum edycja 2020 przyjętym Uchwałą nr XXXV/222/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25.02.2021r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny zabudowy mieszkalno- usługowej.5.Forma sprzedaży:

na własność6.Cena wywoławcza : 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).7.Wysokość wadium 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 04.01.2022r. do dnia 03.02.2021r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2022r. o godz.1230 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Kowary, dnia 03.01.2022 r.Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.1.2022

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 03 stycznia 2022 r.OGŁOSZENIE

o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 263/3 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0851 ha położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny który odbędzie się w dniu 03 marca 2022 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10.11.2021 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w, Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 12.11.2021 r. do 03.12.2021r.Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 0050.1. 2022 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03.01.2022r.), zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.01.2022r. do 03.02.2022r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 263/3 (obręb 0003, a.m. 5) o pow. 0,0851 ha położona w Kowarach przy ul. Świętej Anny.2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona między ulicą Św. Anny i Kalinową w okolicy zabudowy szeregowej jednorodzinnej ( ul. Kalinowa ) i wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy ( ul. Św. Anny ). Kształt działki zbliżony do prostokąta ze ściętym narożem. Od północnego – zachodu działka graniczy z niezabudowaną działką numer 263/2, od północnego- wschodu z ul. Św. Anny, od południowego – wschodu z ul. Jaśminową i od południowego- zachodu z ul. Kalinową. Działka w części środkowej wypłaszczona ze skarpą na obrzeżu o wysokości od około 2 m do 0 m od strony ul. Św. Anny oraz skarpą od strony ul. Kalinowej o wysokości około 2m do 0. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i na obrzeżu samosiejkami. Działka położona w strefie pośredniej Kowar na obrzeżu osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego w niewielkiej odległości od Śródmieścia. Działka posiada dostęp do uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum edycja 2020 przyjętym Uchwałą nr XXXV/222/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25.02.2021r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.MU tj. o przeznaczeniu podstawowym- tereny zabudowy mieszkalno- usługowej.5.Forma sprzedaży:

na własność6.Cena wywoławcza : 68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).7.Wysokość wadium 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 04.01.2022 r. do dnia 03.02.2021 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2022r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna.

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 r.

Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kowarach deklarację z zakresie podatku od nieruchomości.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

9.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

10.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

11.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Kontakt:
Urząd Miasta Kowary
tel: 75 64 39 228
bok@kowary.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  31895/3186/OGS
 Telefon kom.  75 64 39 228
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu portal-n.pl nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, dolnośląskie, KOWARY
sprzedam Działka Siechnice
Działka
sprzedam
4035 m2 1 380 000 PLN
342 PLN/m2
dolnośląskie
Siechnice
2021-12-30
Siechnice
ul. 1 maja
BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELI . Powiat : Wrocław Miejscowośc : Siechnice Wielkośc działki : 40,35 ar Do sprzedania Nieruchomosć...

sprzedam Działka Wałbrzych
Działka
sprzedam
107554 m2 5 235 525 PLN
49 PLN/m2
dolnośląskie
Wałbrzych
2022-01-04
Wałbrzych
Poniatów
ul. Poniatów
Wałbrzych, działka przemysłowa, 10,7554 ha, sprzedaż, 5 235 525,00 zł Sprzedam działkę gruntu składająca się z 7 działek o łącznej powierzchni...

sprzedam Działka WROCŁAW
Działka
sprzedam
30005 m2 15 002 500 PLN
500 PLN/m2
dolnośląskie
WROCŁAW
2022-01-18
WROCŁAW
MUCHOBÓR WIELKI
ul. Ibn Siny Awicenny
Tylko w Nowodworski Estates! Działka inwestycyjna na wrocławskim Muchoborze Wielkim w rejonie ulicy Awicenny (Wrocław-Fabryczna). Grunt o dużej powierzchni...

sprzedam Działka Krzeszów
Działka
sprzedam
1000 m2 100 000 PLN
100 PLN/m2
dolnośląskie
Krzeszów
2022-01-18
KrzeszówOferuję do sprzedaży piękne działki budowlane o powierzchni ponad 1000 m2. Jedna działka powyżej 2000 m2 a następna ok. 7000m2. Cena 100zł za...

sprzedam Działka Kłębanowice
Działka
sprzedam
4612 m2 120 000 PLN
26 PLN/m2
dolnośląskie
Kłębanowice
2021-12-16
Kłębanowice
ul. Kłębanowice
Kłębanowice, Polkowice, działka budowlana, 42,16 ar, sprzedaż, 120 000 zł. Na sprzedaż grunt budowlany w miejscowości Kłębanowice w powiecie...